โรงเรียนอนุบาล นนนที

       ด้วยคุณภาพ จึงเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมายาวนานกว่า 39 ปี วันนี้ ผู้บริหารและคณะครูมีความพร้อมที่จะให้การดูแลเด็กชั้นเตรียมอนุบาลจำนวน 20 คน โดยมุ่งเน้นการให้ความรักความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นอนุบาล สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ที่คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครอง ที่มีภารกิจในช่วงเย็น เรายินดี รับดูแลหลังเลิกเรียน โดยจัดสอนการบ้าน และกิจกรรมเสริมทักษะที่เหมาะสม คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมส่งเสริม พัฒนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กไปพร้อมๆกับเรา
“ อนุบาลนนนที  เราดูแลบุตรหลานของท่าน  เปรียบประดุจบุตรหลานของเราเอง ”         

ภูมิทัศน์ ในโรงเรียนอนุบาล นนนที